1. Potrebujete kedykoľvek zistiť aktuálnu polohu Vášho vozidla?
 2. Privítali by ste optimalizáciu trás a pracovných výkonov zamestnancov?
 3. Hľadáte spôsob na zjednodušenie administratívy spojenej s prevádzkou vozidiel? 

Monitoring dodávkových vozidiel vám poskytne:

 • jednoduchú obsluhu systému prostredníctvom internetu cez webové rozhranie
 • možnosť sledovať aktuálnu polohu a využívať niektoré funkcie pomocou mobilnej aplikácie
 • okamžitú informáciu o aktuálnej polohe vozidla, jeho stave, rýchlosti, smere jazdy
 • zobrazenie histórie jázd za vybraný deň priamo na mape
 • neobmedzenú archiváciu dát počas doby platnosti služby
 • zníženie administratívneho zaťaženia automatickým generovaním knihy jázd
 • možnosť vyhodnotiť štýl jazdy vodiča
 • zvýšenú ochranu vozidla pred jeho odcudzením alebo neoprávneným používaním
 • možnosť zanalyzovať doterajšie jazdy a optimalizovať pravidelné trasy
 • funkciu plánovania trás s možnosťou vyhodnotenia ich dodržiavania
 • možnosť identifikácie vodiča a priradenie každej jazdy konkrétnemu vodičovi
 • zefektívnenie využívania pracovného času u zamestnancov – odbúranie prestojov a neopodstatnených nadčasov
 • eliminovanie zneužívania služobných vozidiel na súkromné účely
 • možnosť rozlišovania jázd služobná / súkromná
 • možnosť prepojenia s autoalarmom
 • možnosť sledovania otvorenia bočných / zadných dverí vozidla a vyhodnocovanie v reportoch

Pre vozidlá vybavené systémom satelitného monitorovania je možné uplatniť nadspotrebu paliva ako daňovo uznaný výdavok na prevádzku vozidla podľa Zákona č. 60/2009 Z.z.