1. Chcete získať presnú informáciu o tom, koľko času Váš stroj reálne vykonával prácu?
 2. Potrebujete vypočítať presné náklady na prevádzku strojov?
 3. Privítali by ste možnosť zefektívniť pracovný výkon a odbúrať prestoje?
 4. Chcete mať pod kontrolou tankovanie a spotrebu paliva?

Monitoring poľnohospodárskych strojov vám poskytne:

 • okamžitý prehľad o polohe a stave strojov
 • meranie hladiny paliva v nádrži pomocou palivových sond
 • zobrazenie aktuálnej hladiny paliva v rozhraní KeetecSAT
 • vyhodnocovanie spotreby, tankovaní alebo podozrivých úbytkov paliva
 • identifikáciu vodiča pomocou príveskov Dallas alebo RFID
 • blokovanie štartu na diaľku pomocou SMS alebo naviazané na identifikáciu vodiča
 • odbúranie nepovolených jázd alebo práce na súkromné účely
 • možnosť nastavenia maximálnej povolenej rýchlosti pre každé vozidlo
 • zvýšenie ochrany stroja s možnosťou pripojenia alarmu
 • pripojenie spínača otvorenia dverí alebo nádrže a vyhodnotenie ich otvorenia v reporte
 • pripojenie vstupu z nezávislého vykurovania a vyhodnotenie času jeho prevádzky (bufik)
 • vyhodnotenie času reálnej práce stroja (napr. pluh, sejací, baliaci stroj, postrekovací mechanizmus, kombajn a pod.)
 • vyhodnotenie podľa druhu prevádzky – voľnobeh, práca, jazda, odťah
 • možnosť prepojenia GPS jednotky s digitálnou zbernicou vozidla – CAN BUS alebo FMS (platí pre vybrané modely)