1. Hľadáte možnosť, ako sledovať pohyb Vašej zásielky?
  2. Požadujete informáciu o presnej polohe zásielky?
  3. Chcete získať možnosť stratenú alebo odcudzenú zásielku dohľadať?

Monitoring prepravných kontajnerov a zásielok Vám umožní:

  • využiť malú a vodotesnú GPS jednotku chránenú krytím IP67
  • používať užívateľské konto v systéme KeetecSAT
  • sledovanie zásielok online prostredníctvom webového prehliadača alebo mobilnej aplikácie
  • sledovanie pohybu zásielky aj spätne v histórii
  • vyhodnocovať otvorenie dverí kontajnera
  • nastavenie komunikácie GPS jednotky podľa možností napájania a povahy zásielky