1. Hľadáte možnosť monitorovania Vášho plavidla?
 2. Potrebujete informáciu o jeho aktuálnej polohe a pohybe?
 3. Chcete mať Vaše plavidlo zabezpečené proti odcudzeniu?
Monitoring lodí – Riešenie je vhodné na monitorovanie:

lodí


motorových člnov, jácht


vodných skútrov, vznášadiel a iných plavidiel

Riešenie monitoring lodí poskytuje:

 • užívateľské konto v systéme KeetecSAT
 • možnosť sledovania plavidla online prostredníctvom webového prehliadača alebo mobilnej aplikácie
 • možnosť sledovať pohyb plavidla aj spätne v histórii
 • malú, odolnú a vodotesnú GPS jednotku chránenú krytím IP67
Prostredníctvom GPS monitoringu zároveň dôjde ku zvýšeniu ochrany plavidla:
 1. vyhodnotením aktivácie vstupu GPS jednotky, napr. pripojením spínača dverí kajuty, motorového či batožinového priestoru
 2. automatickým aktivovaním virtuálnej zóny stráženia po vypnutí zapaľovania a jej sledovaním
 3. zaslaním výstražnej SMS / emailu po aktivácii vstupu alebo po opustení stráženej zóny (krádež, neželané opustenie stanoviska)
 4. vyhodnotením straty signálu GPS, straty dátového spojenia, odpojenia od napájania (sabotáž)
 5. hlásením vstupu a opustenia definovaného bodu POI