1. Požadujete možnosť sledovať polohu Vášho motocykla online?
 2. Hľadáte malú vodotesnú GPS jednotku, ktorú bez problémov umiestnite na motocykel?
 3. Chcete získať sofistikovaný spôsob zabezpečenia a kontroly motocykla?
Riešenie monitoring motocyklov je vhodné pre:

motockle


motorové štvorkolky a trojkolky


cestné, vodné alebo snežné skútre

V rámci riešenia Monitoring motocyklov získate:

 • užívateľské konto v systéme KeetecSat
 • možnosť sledovania vozidla online prostredníctvom webového prehliadača alebo mobilnej aplikácie
 • možnosť sledovať všetky jazdy aj spätne v histórii
 • malú, odolnú a vodotesnú GPS jednotku chránenú krytím IP67
GPS monitoring zároveň prináša zvýšenie ochrany motocykla:
 1. vyhodnotením aktivácie vstupu GPS jednotky – na vstup je možné pripojiť alarm, otrasový, náklonový snímač alebo spínač na stojan motocykla, batožinovú schránku
 2. automatickým aktivovaním virtuálnej zóny stráženia po vypnutí zapaľovania a jej sledovaním
 3. zaslaním výstražnej sms / emailu po aktivácii vstupu alebo po opustení stráženej zóny (krádež, odťah)
 4. vyhodnotením straty signálu GPS, straty dátového spojenia, odpojenia od napájania (sabotáž)
 5. hlásením vstupu a opustenia definovaného bodu POI