1. Hľadáte spôsob, ako získať okamžitú informáciu o aktuálnej polohe alebo o pohybe osoby?
 2. Chcete byť informovaný, ak monitorovaná osoba opustí vopred definované priestory?
 3. Máte obavy z únosu Vášho dieťaťa a hľadáte zariadenie, ktoré ho pomôže ochrániť?
 4. Chcete dať Vašim starým rodičom možnosť rýchlo zavolať pomoc v kritickej situácii?
 5. Potrebujete sledovať pohyb Vašich zamestnancov?
Riešenie je určené pre monitorovanie pohybu:

detí


seniorov


pracovníkov bezpečnostných služieb, obchôdzkárov


príslušníkov mestskej polície


príslušníkov záchranných zložiek


terénnych pracovníkov


Riešenie TSS monitoring osôb:

 • predstavuje online službu, ktorá zobrazí aktuálnu polohu monitorovanej osoby
 • má charakter zvýšenej ochrany monitorovaných osôb (deti alebo seniori)
 • umožňuje sledovať pohyb osoby kdekoľvek prostredníctvom počítača alebo pomocou mobilnej aplikácie v telefóne či tablete
 • v prípade kritickej situácie umožňuje poslanie varovnej informácie na autorizované tel. čísla (rodičovi alebo inému príbuznému)
 • v núdzovej situácii umožňuje osobný lokalizátor stlačiť tlačidlo SOS a zariadenie automaticky odošle SMS s presnou polohou (link na GOOGLE mapu)
 • umožňuje vyznačiť zóny záujmu na mape a vyhodnocovať vstup a opustenie týchto zón
 • ak sa osoba zvyčajne pohybuje pešo, v systéme je možné nastaviť maximálnu rýchlosť pohybu
 • po prekročení nastavenej max. rýchlosti sa spustí alarmová SMS – znamená to, že osoba sa nepohybuje pešo, ale v nejakom dopravnom prostriedku (v prípade monitoringu detí to môže znamenať nedovolenú cestu, či dokonca únos)