1. Potrebujete vyhodnotiť, koľko času Váš stroj reálne vykonával prácu?
 2. Chcete vypočítať presné náklady na prevádzku a presun strojov?
 3. Privítali by ste možnosť zamedziť použitiu stroja neoprávnenou osobou?
 4. Chcete mať pod kontrolou tankovanie a spotrebu paliva?

Monitoring pracovných strojov vám poskytne:

 • presné údaje o aktuálnom stave a polohe stroja
 • možnosť sledovať stroje prostredníctvom počítača alebo mobilnej aplikácie
 • meranie hladiny paliva pomocou kapacitných palivových sond
 • vyhodnocovanie spotreby paliva, tankovaní alebo podozrivých úbytkov paliva
 • identifikáciu vodiča pomocou príveskov Dallas alebo RFID
 • blokovanie štartu na diaľku pomocou SMS alebo naviazané na identifikáciu vodiča
 • možnosť nastavenia maximálnej povolenej rýchlosti pre každé vozidlo
 • možnosť pripojenia autoalarmu a zaslanie SMS po vyvolaní poplachu
 • pripojenie spínača otvorenia dverí alebo nádrže a vyhodnotenie ich otvorenia v reporte
 • pripojenie vstupu z nezávislého vykurovania a vyhodnotenie času jeho prevádzky (bufik)
 • sledovanie a vyhodnotenie času prevádzky strojnej nadstavby – reálnej práce stroja (napr. hydraulická ruka, radlica, posypovač, univerzálny nakladač a pod.)
 • vyhodnotenie podľa druhu prevádzky vozidla – voľnobeh, práca, jazda, odťah
 • možnosť vyhodnotenia efektivity práce a jej následnej optimalizácie
 • možnosť prepojenia GPS jednotky s digitálnou zbernicou stroja – CAN BUS alebo FMS (platí pre vybrané modely)